Хуулийн этгээдийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

1.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Хуулийн этгээдийн нэр
Өмчийн хэлбэр
Аймаг/Хот, Сум/Дүүрэг
Регистрийн дугаар
Улсын бүртгэлийн дугаар
Байгууллагдсан огноо2024-07-16
Хариуцлагын хэлбэр
Хариуцлагын код
Өмчийн хэлбэр
Өмчийн код
Өмч эзэмшигчийн дугаар
Төр(ОН)-ийн өмчийн хувьundefined%
Харьяалах дээд байгууллага
Салбарын тоо
Охин компанийн тоо

2.ОРШИН СУУГАА ХАЯГ:
Аймаг/Хот, Сум/Дүүрэг, Баг/Хороо
Утас
Факс
Цахим шуудан

3.ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, АЖИЛЧДЫН ТОО
Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл
Код
Ажиллагчдын жилийн дундаж тоо

4.ХӨРӨНГӨ, ХУВЬЦАА
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дүн
Санхүүгийн тайлангийн дүн
Нийт хувьцааны тоо
Төрийн эзэмшлийн хувьцаа
Нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнэ

5.БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДЛАГА
Даргын овог нэр
Даргын утасны дугаар
Ерөнхий нягтлан бодогчийн овог нэр
Ерөнхий нягтлан бодогчийн утасны дугаар