Хуулийн этгээдийн ерөнхий мэдээлэл

Үндэсний статистикийн хорооны зөвшөөрснөөр Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 20... оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ...... дугаар тогтоолоор батлав

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН 2023 ОНЫ БҮРТГЭЛ


ТӨХ-1


1. Ерөнхий мэдээлэл

а.Нэрийн хэсэг

Хуулийн этгээдийн нэр
Регистрийн дугаар
Улсын бүртгэлийн дугаар
Байгуулагдсан огноо2024
Хариуцлагын хэлбэр
Өмчийн хэлбэр
Өмч эзэмшигчийн дугаар

б.Хаягийн хэсэг

НэрКод
Аймаг/Хот
Сум/Дүүрэг
Оршиг байгаа хаяг
Утас
Факс
Цахим шуудан

в.Харьяалал

Харьяалах дээд байгууллага
Салбарын тоо
Охин компаний тоо

2.Үйл ажиллагаа, ажиллагчдын тоо

мдЭрхэлж буй үйл ажиллагааны чиглэлКодАжиллагчдын жилийн дундаж тоо
Үндсэн үйл ажиллагаа1
Хоёр дахь үйл ажиллагаа2
3
4
5
6
7
8
9
10

3.Хөрөнгө, хувьцаа

Нийт хөрөнгийн хэмжээ
Үүнээс: төрийн өмчийн хөрөнгийн хэмжээ (Засгийн сан/дүрмийн сан)
Нийт хувьцааны тоо
Үнээс: төрийн эзэмшлийн
Нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнэ

Тамга

Хуулийн этгээдийн дарга, захирал         ................................................................../      /

                              гарын үсэг               нэр

Ерөнхий нягтлан бодогч             ................................................................../      /

                              гарын үсэг               нэр


2024 оны 07-р сарын 16-ны өдөр