Санхүүгийн байдлын тайлан
ҮзүүлэлтЭхний үлдэгдэлЭцсийн үлдэгдэл
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө00
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт00
Авлага00
Бараа материал, нөөц00
Бусад эргэлтийн хөрөнгө00
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн00
Газар00
Барилга байгууламж00
Барилга байгууламжын хуримтлагдсан элэгдэл00
Машин тоног төхөөрөмж00
Машин тоног төхөөрөмжийн хуримтлагдсан элэгдэл00
Тээврийн хэрэгсэл00
Тээврийн хэрэгслийн хуримтлагдсан элэгдэл00
Тавилга, эд хогшил, багаж хэрэгсэл00
Тавилга, эд хогшил, багаж хэрэгслийн хуримтлагдсан элэгдэл00
Ном00
Түүх соёлын дурсгалт зүйлс /үнэт зүйлс/00
Дуусаагүй барилга00
Бусад үндсэн хөрөнгө00
Бусад үндсэн хөрөнгийн хуримтлагдсан элэгдэл00
Биет хөрөнгийн нийт анхны өртөг00
Биет хөрөнгийн хуримтлагдсан элэгдлийн дүн00
Биет бус хөрөнгийн балансын дүн00
Биет бус хөрөнгийн хуримтлагдсан элэгдэл00
Үүнээс: Биет бус хөрөнгийн дүн дэх газар эзэмших эрх00
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт00
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн00
Нийт хөрөнгийн дүн00
Богино хугацаат өр төлбөр00
Урт хугацаат өр төлбөр00
Өр төлбөрийн нийт дүн00
Дүрмийн сан /өмч/ Төрийн00
Дүрмийн сан /өмч/ Хувийн00
Өмнөх үеийн ашиг00
Тайлант үеийн ашиг00
Хуримтлагдсан үр дүн00
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү00
Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг00
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн00
Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн /Нийт хөрөнгийн дүн/00
Тулгалт00