Хөрөнгийн хөдөлгөөний орлого

Дугаар
Үйл ажиллагааны код

Гүйлгээний дугаарСанхүүжилтын эх үүсвэрҮйл ажиллагааны чиглэлГүйлгээний огнооНэр төрлийн тооНийт дүнҮйлдэл
Мэдээлэлгүй байна
Нийт дүн