Хөрөнгийн хөдөлгөөний зарлага

Дугаар
Үйл ажиллагааны код
Шийдвэрийн дугаар

Гүйлгээний огнооГүйлгээний дугаарДанснаас хассан төрөлХасах шийдвэрийн нэр/дугаарХасах шийдвэрийн огнооНэр төрлийн тооНийт дүнҮйлдэл
Мэдээлэлгүй байна