Дахин үнэлгээний жагсаалт

Дугаар
Үйл ажиллагааны код

Гүйлгээний дугаарГүйлгээний огнооНэр төрлийн тооНийт дүнДахин үнэлсэн огнооШийдвэрийнҮйлдэл
ДугаарОгноо
Мэдээлэлгүй байна
Нийт дүн